รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1929
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     14-14
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     20 มกราคม 2555  
  รายการ     ใบปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) 2509 ของนางสาวสุนันทา ปานพินิจ  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.