รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1928
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     14-13
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     20 มกราคม 2555  
  รายการ     ใบปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กสิกรรมและสัตวบาล) 2504 ของนายธงชัย คัมภีร์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.