รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1927
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว1926/2555
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     5 มกราคม 2555  
  รายการ     พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราชฯ  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.