รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1926
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว1925/2554
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     21 ธันวาคม 2554  
  รายการ     ของที่ระลึก จารึกไม้ไผ่เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.