รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1925
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว1924/2554
  ผู้บริจาค     นายพนธกร กนกกุลชัย
  วันที่บริจาค     5 ตุลาคม 2554  
  รายการ     เหรียญรุ่น KU 70  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.