รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1924
  ประเภท     โสตทัศนูปกรณ์
  หมายเลขทะเบียน     CD-63
  ผู้บริจาค     คุณพิศมัย ศรีสุขประเสริฐ
  วันที่บริจาค     26 กันยายน 2554  
  รายการ     CD KU 23 (2010)-43  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.