รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1923
  ประเภท     โสตทัศนูปกรณ์
  หมายเลขทะเบียน     CD-62
  ผู้บริจาค     คุณพิศมัย ศรีสุขประเสริฐ
  วันที่บริจาค     26 กันยายน 2554  
  รายการ     CD KU 23 (2010)-42  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.