รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1922
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     5-2536
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     5 สิงหาคม 2554  
  รายการ     หนังสือห้าทศวรรษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้อสนเทศงานวิจัย 2 กุมภาพันธ์ 2536  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.