รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1921
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     11-192
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     5 สิงหาคม 2554  
  รายการ     วารสาร นนทรี ฉบับที่ 1/2554  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.