รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1920
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-170
  ผู้บริจาค     นายฉันทวัฒน์ วนเมธิน
  วันที่บริจาค     19 กรกฎาคม 2554  
  รายการ     สำเนา พระราชกฤษฏีกา จัดแบ่งคณะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2509  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.