รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1919
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-169
  ผู้บริจาค     นายฉันทวัฒน์ วนเมธิน
  วันที่บริจาค     19 กรกฎาคม 2554  
  รายการ     สำเนา พระราชกริสดีกา จัดแบ่งคนะไนมหาวิทยาลัยกเสตรสารท พุทธสักราช 2486  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.