รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0192
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภ-8
  ผู้บริจาค     คุณเสริมสุข ลิ่วลม
  วันที่บริจาค     21 พ.ย. 45  
  รายการ     พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงรับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ (เคมี) เมื่อปี พ.ศ. 2530  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.