รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1916
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-166
  ผู้บริจาค     นายฉันทวัฒน์ วนเมธิน
  วันที่บริจาค     19 กรกฎาคม 2554  
  รายการ     สำเนา พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2495  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.