รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1913
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-163
  ผู้บริจาค     นายฉันทวัฒน์ วนเมธิน
  วันที่บริจาค     19 กรกฎาคม 2554  
  รายการ     สำเนา พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2511  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.