รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1912
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-162
  ผู้บริจาค     นายฉันทวัฒน์ วนเมธิน
  วันที่บริจาค     19 กรกฎาคม 2554  
  รายการ     สำเนา พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกเสตรสาตร พุทธสักราช 2486  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.