รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1911
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-508
  ผู้บริจาค     กองกิจการนิสิต
  วันที่บริจาค     19 กรกฎาคม 2554  
  รายการ     หนังสือคู่มือกิจกรรมเสริมหลักสูตรโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ KU 71  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.