รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1909
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-506
  ผู้บริจาค     กองกิจการนิสิต
  วันที่บริจาค     19 กรกฎาคม 2554  
  รายการ     หนังสือนิสิตควรเตรียมตัวอย่างไรก่อนประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.