รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1908
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-505
  ผู้บริจาค     กองกิจการนิสิต
  วันที่บริจาค     8 กรกฎาคม 2554  
  รายการ     หนังสือคู่มือวินัยนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     3  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.