รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1907
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-504
  ผู้บริจาค     ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์
  วันที่บริจาค     4 กรกฎาคม 2554  
  รายการ     หนังสือ ๖๐ ปี มีหนเดียว ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.