รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1906
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว1905/2554
  ผู้บริจาค     กองวิเทศสัมพันธ์
  วันที่บริจาค     31 พฤษภาคม 2554  
  รายการ     สมุดลงนาม H.E Mr. Benigno S. Aquino III ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.