รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1905
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว1904/2554
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     31 พฤษภาคม 2554  
  รายการ     กระเป๋าผ้าสีฟ้าที่ระลึกวันประสูติพระองค์ที 29 เม.ย. 54  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.