รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1904
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว1903/2554
  ผู้บริจาค     กองวิเทศสัมพันธ์
  วันที่บริจาค     26 เมษายน 2554  
  รายการ     สมุดลงพระนามาภิไธย H.I.H Prince Akishino ประเทศญี่ปุ่น  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.