รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1903
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว1902/2554
  ผู้บริจาค     นายพิชา เรืองสวัสดิ์
  วันที่บริจาค     3 มีนาคม 2554  
  รายการ     เหรียญรุ่น KU 67  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.