รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1902
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว1901/2554
  ผู้บริจาค     สำนักงานบริการวิชาการ
  วันที่บริจาค     28 ก.พ.2554  
  รายการ     สำเนาหนังสือพระราชทานชื่อสิ่งประดิษฐ์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     ใส่กรอบclose windows.