รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1901
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว1900/2554
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     7 ก.พ.54  
  รายการ     รูปปั้นหม่อมหลวงชูชาติ กำภู  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.