รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1900
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว1899/2554
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     7 ก.พ.54  
  รายการ     พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.