รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1899
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว1898/2554
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     7 ก.พ.54  
  รายการ     พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์close windows.