รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1898
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว1897/2554
  ผู้บริจาค     นักศึกษาจาก UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
  วันที่บริจาค     31 มกราคม 2554  
  รายการ     เหรียญที่ระลึก จาก UPM  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.