รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1897
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-503
  ผู้บริจาค     นางสาวรุ่งรัชณี สนิทจันทร์
  วันที่บริจาค     28 มกราคม 2554  
  รายการ     สูจิบัตรงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2554  
  จำนวน     3  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.