รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0190
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภ-6
  ผู้บริจาค     คุณเสริมสุข ลิ่วลม
  วันที่บริจาค     21 พ.ย. 45  
  รายการ     พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ทรงรับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ (ภาษา) เมื่อปีพ.ศ. 2522  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.