รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1896
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภก-40
  ผู้บริจาค     นางฉวีวรรณ รัตนเรืองศรี
  วันที่บริจาค     24 มกราคม 2554  
  รายการ     ภาพถ่าย หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤษดากร  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.