รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1893
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว1892/2554
  ผู้บริจาค     นายวิเชียร สกุลสม
  วันที่บริจาค     7 มกราคม 2554  
  รายการ     เสื้อสโมสร พืชไร่-นา 34 ปี 2520  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.