รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1891
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     11-190
  ผู้บริจาค     นายวิเชียร สกุลสม
  วันที่บริจาค     7 มกราคม 2554  
  รายการ     ข่าวสารชมรมนิสิตเก่าพืชไร่ KU 34 ฉบับปฐมฤกษ์สวัสดีปีใหม่ HAPPY NEW YEAR 1986  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.