รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1888
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-501
  ผู้บริจาค     นายวิเชียร สกุลสม
  วันที่บริจาค     7 มกราคม 2554  
  รายการ     หนังสือชมรมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปากช่อง-มวกเหล็ก 2535  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.