รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1887
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     5-2536
  ผู้บริจาค     นายวิเชียร สกุลสม
  วันที่บริจาค     7 มกราคม 2554  
  รายการ     หนังสือ 50 ปี คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 กุมภาพันธ์ 2536  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.