รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1886
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     6อน2518
  ผู้บริจาค     นายวิเชียร สกุลสม
  วันที่บริจาค     7 มกราคม 2554  
  รายการ     หนังสือ น้องใหม่ 2518  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.