รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1883
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-500
  ผู้บริจาค     Prof. Dr. Ruben C. Umaly
  วันที่บริจาค     1 ธันวาคม 2553  
  รายการ     เอกสารแผ่นพับบ้านพัก-ห้องประชุมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     3  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.