รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1882
  ประเภท     โสตทัศนูปกรณ์
  หมายเลขทะเบียน     CD-61
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     1 ธันวาคม 2553  
  รายการ     CD นนทรีสีทอง 53  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.