รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1880
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     11-188
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     6 ต.ค.53  
  รายการ     วารสารนนทรี ประจำเดือน กรกฏาคม - กันยายน 2553  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.