รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1879
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 1878/2553
  ผู้บริจาค     นายศราวุฒิ วัชระปันตี
  วันที่บริจาค     20 ส.ค.53  
  รายการ     ของที่ระลึกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ อายุครบ 3 รอบ 6 มกราคม 2538  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.