รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1878
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 1877/2553
  ผู้บริจาค     คณะนิสิตจากประเทศจีน
  วันที่บริจาค     16 ส.ค. 53  
  รายการ     พัด วาดภาพจากสมัยราชวงศ์ซอง  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.