รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1877
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 1876/2553
  ผู้บริจาค     คณะอาจารย์และนิสิต จาก Inje University ประเทศเกาหลี
  วันที่บริจาค     10 ส.ค. 53  
  รายการ     ของที่ระลึก (Korean Masks)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.