รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1876
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 1875/2553
  ผู้บริจาค     ศ.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์
  วันที่บริจาค     5 พ.ค. 53  
  รายการ     ชุดตรวจสอบดิน วัดค่า N-P-K กรด-ด่าง  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.