รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1874
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     11-187
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     5 ก.พ. 53  
  รายการ     วารสารนนทรี ประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2553  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.