รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1873
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     11-186
  ผู้บริจาค     นางสาวรุ่งรัชณี สนิทจันทร์
  วันที่บริจาค     5 ก.พ. 53  
  รายการ     ข่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 45 ประจำวันที่ 31 มกราคม 2553  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.