รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1870
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว1869/2553
  ผู้บริจาค     น.ส.สุทธิสินี พูลสวัสดิ์
  วันที่บริจาค     8 ม.ค. 53  
  รายการ     เหรียญรุ่น KU 69  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.