รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1867
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     11-185
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     5 ต.ค. 52  
  รายการ     วารสารนนทรี ฉบับประจำเดือน สิงหาคม – ตุลาคม 2552  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.