รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0187
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-18
  ผู้บริจาค     คุณเสริมสุข ลิ่วลม
  วันที่บริจาค     21 พ.ย. 45  
  รายการ     เอกสาร ประมวลการจัดตั้ง ยุบรวม ส่วนราชการในมหาวิทยาลัย/สถาบันสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2522…2528 จัดทำโดย สำนักงานทบวงมหาวิทยาลัย  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.