รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1866
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-496
  ผู้บริจาค     สหกรณ์ออมทรัพย์ มก.
  วันที่บริจาค     5 ต.ค. 52  
  รายการ     หนังสือที่ระลึกงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2552  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.