รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1865
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-495
  ผู้บริจาค     ดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม
  วันที่บริจาค     5 ต.ค. 52  
  รายการ     คู่มือสำหรับการเกษตรยุคใหม่ธรรมชาติของดินและปุ๋ย  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.